Regulamin Konkursu JOANNA SOKÓŁ STUDIO

Konkurs „Dlaczego nie?”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem konkursu o nazwie „Dlaczego nie?”, zwanym dalej „Konkursem”, jest Joanna Sokół, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JOANNA SOKÓŁ STUDIO, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Wolska 111/U4, Warszawa i identyfikujący się numerem NIP 6112670157, zwany dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady

uczestnictwa w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia laureatów Konkursu oraz

przekazania im przyznanych nagród, jak również zasady przetwarzania danych osobowych

oraz składania reklamacji w związku z Konkursem.

 

1.3. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie

internetowej www.joannasokol.com („Strona internetowa”), na platformie Meta

prowadzonym przez Organizatora w serwisie Instagram® (Profil Joanna Sokół) oraz Facebook® (Profil Joanna Sokół) w okresie

od dnia 24.01.2024r. do dnia zakończenia Konkursu 28.01.2024r.

 

1.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,

zarządzany ani powiązany z serwisem społecznościowym platformą Meta. Serwis Facebook® oraz Instagram®

nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs, co Każdy z uczestników niniejszego

Konkursu akceptuje. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z

Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli,

czy administratorów serwisu platformy Meta.

 

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs będzie trwał od dnia 24.01.2024r. do 26.02.2024r. Powyższy okres

uwzględnia termin rozpatrywania składanych reklamacji, o których mowa w punkcie 7.4

Regulaminu.

 

2.2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia

28.01.2024r. do godziny 23:59.

 

2.3. Ogłoszenie laureata Konkursu nastąpi w dniu 29.01.2024r. za pośrednictwem Strony

Internetowej oraz na platformie Meta.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

3.1. Prawo wzięcia udziału w Konkursie ma każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce.

Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub za pośrednictwem fikcyjnych adresów e-mail.

 

3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizator, członkowie jego rodziny, pracownicy i członkowie rodzin pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: małżonka, dzieci,

rodziców, rodzeństwo, przysposabiających i przysposobionych. Przez pracowników rozumie się zarówno osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

3.3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) staje się osoba uprawniona, która pod postem ogłaszającym Konkurs na Profilu Joanna Sokół zamieści komentarz, w którym:

 

 1. Polubi post konkursowy oraz opisze w paru zdaniach co jego zdaniem wstrzymało go przed zakupem produktów marki Joanna Sokół (komentarz może zawierać grafikę/zdjęcie/wideo, do którego Uczestnik posiada pełnię praw autorskich).

 

3.4. Fotografia, grafika lub wideo, o których mowa w punkcie 3.3. lit. a. powyżej, nie mogą zawierać wizerunku żadnej możliwej do zidentyfikowania osoby/osób.

 

3.5. Komentarz, o którym mowa w punkcie 3.3. powyżej, traktowany będzie jako zgłoszenie konkursowe („Zgłoszenie”).

 

3.6. Ten sam Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń.

 

3.7. Dokonanie Zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik:

 

a) akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności Organizatora;

b) zapewnia, że przysługują mu/jej pełne, nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa majątkowe do zawartych w Zgłoszeniu utworów, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.), utwory te stanowią jego własność intelektualną i nie naruszają praw osób trzecich, a wszelkie pisemne autoryzacje niezbędne do jego wykorzystania, zostały przez Uczestnika uzyskane;

c) udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z zawartych w Zgłoszeniu utworów, o których mowa w lit. b powyżej, w zakresie ich rozpowszechniania poprzez udostępnianie na Profilu Joanna Sokół, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

 

 1. ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

 

4.1. Prawidłowość Zgłoszeń ocenia 3-osobowa komisja konkursowa, składająca się z pracowników Organizatora („Komisja”). Komisja odrzuca Zgłoszenie:

 

a) pochodzące od osoby nieuprawnionej lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w punktach 3.3. i 3.4 Regulaminu

b) niepełne, nieczytelne, niekompletne, zawierające dane nieprawdziwe lub błędne

c) zawierające treści, w tym zdjęcia, nieprzyzwoite, obraźliwe, niezgodne z prawem lub nieodpowiadające wymogom dobrego smaku

d) nawiązujące do marek konkurencyjnych względem marki Joanna Sokół

e) zawierające antyreklamę Organizatora lub marki Joanna Sokół

f) usunięte z Profilu Joanna Sokół przed dniem, o którym mowa w punkcie 2.3 Regulaminu

 

4.2. Odrzucone przez Komisję Zgłoszenie wyłączone jest z udziału w Konkursie.

 

 1. NAGRODA

 

5.1. Komisja dokona oceny Zgłoszeń zakwalifikowanych do Konkursu biorąc pod uwagę ich

estetykę, oryginalność, kreatywność oraz sposób nawiązania do tematu Konkursu i wyłoni spośród nich trzy Zgłoszenia zwycięskie („Zgłoszenia Zwycięskie”).

 

5.2. Autorzy Zgłoszeń Zwycięskich otrzymają voucher o wartości 200 zł

(słownie: dwieście złotych) do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym Organizatora na stronie www.joannasokol.com/sklep.

 

5.3. Organizator skontaktuje się z autorami Zgłoszeń Zwycięskich celem ustalenia adresu do doręczeń lub innego sposobu odbioru nagrody.

 

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Autorowi Zgłoszenia Zwycięskiego powstałej w związku z podaniem błędnego adresu do korespondencji, adresu mailowego. Podanie nieprawidłowego adresu, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej wykluczeniem z udziału w Konkursie, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

5.5. W przypadku rezygnacji przez autora Zgłoszenia Zwycięskiego z Nagrody, nieprzekazaniu danych koniecznych do wydania Pakietu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników lub utraty przez niego prawa do Pakietu z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

 

5.6. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody lub jego niewykorzystanej części. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Joanna Sokół,

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JOANNA SOKÓŁ STUDIO, wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Wolska 111/U4 i identyfikujący się numerem NIP 6112670157 („Administrator”).

 

6.2. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych

osobowych zawartych w Zgłoszeniu lub przekazanych Organizatorowi celem odebrania

Nagrody w Konkursie, tj.:

 • imię i nazwisko Uczestnika,
 • adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym) Uczestnika,
 • telefon kontaktowy Uczestnika,
 • adres poczty elektronicznej Uczestnika,
 • dane Uczestnika zawarte na platformie Meta

 

6.3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 

6.4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu kwalifikacji do udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięskich Uczestników, wydania nagrody (Pakietu), rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

6.5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Brak podania danych osobowych przez Uczestnika będzie go dyskwalifikowało z udziału w Konkursie.

 

6.6. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do podanych danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, żądania przeniesienia podanych danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oświadczenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

 

6.7. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności podmiotom obsługującym Administratora prawnie i księgowo, firmie świadczącej usługi kurierskie.

 

6.8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem.

 

6.9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

6.10. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 1. REKLAMACJE

 

7.1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.

 

7.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty, o której mowa w punkcie 2.3 Regulaminu. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7.3. Roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania.

 

7.4. Reklamacje rozpatruje Komisja. Decyzja w sprawie wniesionej reklamacji zostaje wydana przez Komisję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora. Decyzję doręcza się Uczestnikowi na piśmie.

 

7.5. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym, a także uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe

informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi:

hp://www.uokik.gov.pl,

hp://www.rzu.gov.pl.,

a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych

Uczestników.

 

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.